Õppetund 9. Tuleohutusjärelvalve, kriisireguleerimine ja demineerimine

You must first complete Õppetund 8. Päästeala ennetustöö before viewing this Lesson

TULEOHUTUSJÄRELEVALVE Tuleohutusjärelevalve eesmärk on luua turvaline elukeskkond, suurendada inimeste teadlikkust ja luua eeldused tulemuslike päästetööde teostamiseks. Päästeameti järelevalveametnikud töötavad igas maakonnakeskuses. Järelevalveteenistuse koosseisus on kolm bürood: • Tuleohutuskontrolli büroo • Insenertehniline büroo • Menetlusbüroo. Tuleohutuskontrolli büroo kontrollib kinnisasjade, seadmete ja tegevuste vastavust tuleohutusnõuetele. Insenertehnilise büroo ametnikud kontrollivad samade nõuetele täitmist hoonete ning rajatiste planeerimisel, projekteerimisel […]

Back to: Vabatahtliku päästja I astme väljaõpe > 2. Pääste tegevusvaldkonnad